Faculty

Muhua Yu

Updated:2019-05-09 10:19  By:R

Muhua Yu
Muhua Yu

喻木华

景德镇陶瓷艺术研究院副院长
中国陶瓷艺术大师
教授级工艺美术师
江西省工艺美术大师
江西省美术家协会会员
景德镇市美术家协会常务理事
江西省工艺美术系列高级职称评委ARTWORKS


Muhua Yu


Muhua Yu